over ons

Maak kennis met ons voorgangersechtpaar, Campus pastor (a.i.), visie, missie, waarden, geloof en kerkelijke familie.

We stellen ons graag aan je voor.

Nicolas & Angelique van amerom

Met grote passie en dynamiek verkondigt Nicolas van Amerom (1967) de relevante boodschap van het evangelie van Jezus Christus. De praktische levenslessen die hij uit de Bijbel weet te halen spreken jong en oud erg aan. Hij is begonnen in 1990 als jeugdpredikant te Stadskanaal. Daar heeft hij zijn vrouw Angelique ontmoet en samen hebben ze vier kinderen, Nick, Anthony, Esther en Magaly. Het is hun grote verlangen om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de liefde van God. Met Gods hulp en de inzet van vele gemotiveerde vrijwilligers is CLC Leeuwarden een warme, aanstekelijke en aantrekkelijke gemeente.

Nicolas heeft in 1997 zijn Masters Degree in Biblical Studies aan de Continental Theological Seminar te Brussel gehaald. Daarna heeft hij zich verder geschoold in de Pastorale Psychologie en behaalde daarin in 2002 zijn postdoctoraal certificaat aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1993 is Nicolas voorganger van onze gemeente.

Jelmer Woudstra

Jelmer is getrouwd met Eva en samen hebben ze twee kinderenen, Joah en Samuël. Jelmer studeerde theologie (Godsdienst Pastoraal Werk) in Ede en kwam in 2006 als Pastor in dienst van de gemeente. Naast een hart voor het spreken tijdens de zondagse diensten geeft hij leiding aan de teams van Community, Communicatie & Media en Missionair en richt hij zich als interim Campus pastor op City Life Church Heerenveen.

onze visie

City Life Church Heerenveen heeft als doel om de naam van Jezus Christus te verheerlijken en te verkondigen op een aanstekelijke en aantrekkelijke wijze, zodat onkerkelijke mensen tot volledig toegewijde discipelen van Jezus Christus kunnen worden gemaakt.

We streven ernaar om op een eigentijdse en cultureel relevante wijze het Evangelie te communiceren. De Bijbel als Gods Woord is het fundament waarop gebouwd wordt. De talloze principes en richtlijnen daarin zijn actueel en levensvernieuwend voor ons leven. City Life Church is dan ook een warme en sprankelende gemeente met uitstraling, waarin mensen mogen ervaren dat God leeft!

onze missie

Waarom bestaan we als gemeente? Het doel van de gemeente kan worden samengevat in één enkele zin die gebaseerd is op twee belangrijke schriftgedeelten: Mattheüs 22:36-40, het grote gebod, en 28:19-20, de grote opdracht.

We brengen mensen binnen in Verbondenheid.
We bouwen mensen op naar geestelijke Volwassenheid.
We rusten mensen toe in de Vorming van hun bediening.
We zenden mensen uit tot Verkondiging van het evangelie.
In alles wat we doen Verheerlijken we God.

onze waarden

God schept relaties.

Wij geloven dat de gemeente het gezin van God is, dat als geheel en in kleine groepen samenkomt, om betrouwbare relaties op te bouwen.

God maakt één.

Wij geloven dat het bewaren van eenheid zo essentieel is dat we ons richten op dat wat ons bindt en niet op wat ons scheidt.

God zoekt mensen.

Wij geloven dat een relatie van vriendschap met mensen aangaan een van de beste manieren is om mensen te bereiken en ze gastvrij kennis te laten maken met de gemeente.

God inspireert.

Wij geloven dat creativiteit en kwaliteit de diensten levendig houden en mensen inspireren.

God activeert.

Wij geloven dat iedereen die gelooft zich actief en dienend inzet voor de groei van de gemeente met al zijn gaven en talenten.

Gods Woord transformeert.

Wij geloven dat de Heilige Geest mensen echt verandert door op pakkende en praktische wijze het Woord van God te brengen in onze bijeenkomsten.

God delegeert.

Wij geloven dat God ons heeft aangesteld als beheerders van Zijn schepping, zodat we graag tien procent afdragen voor Gods huis en zorgzaam om willen gaan met onze wereld.

God eert het huwelijk.

Wij geloven dat God seksuele relaties binnen het huwelijk bedoeld heeft, tussen man en vrouw, toegewijd aan elkaar.

ons geloof

GOD

Wij geloven in één God, de eeuwige Schepper en Onderhouder van hemel en aarde. Hij heeft zich in de Schrift geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest. Zijn bestaan kan uit zijn werk, de schepping, worden afgeleid. De Bijbel doet Hem, JHWH, kennen als de Almachtige, de Alwetende en de Heilige God, ten opzichte van wie alle mensen tekort schieten. Door zijn handelen met zijn volk, het Bijbelse Israël en de gemeente, en in Jezus Christus, Zijn Zoon, heeft Hij zich bovenal doen kennen als de Verlosser, die wil dat alle mensen behouden worden.

JEZUS – ZIJN PERSOON

Wij geloven in Jezus Christus, de eerstgeborene der ganse schepping en de eniggeboren Zoon van de levende God, onze Heer en Verlosser. Hij is verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is gekruisigd, gestorven en begraven en op de derde dag opgestaan uit de doden. Deze Jezus is opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, bekleed met alle macht in hemel en op aarde.

JEZUS – ZIJN WERK

Wij geloven dat Jezus Christus tijdens zijn leven op aarde de wil van God bekend maakte en het Koninkrijk van God verkondigde. Door zijn lijden en sterven aan het kruis heeft Hij voor ieder die in Hem gelooft een eeuwige verzoening tot stand gebracht. Zijn opstanding is het bewijs van deze verzoening en de verzekering dat wij met Hem zullen leven in eeuwigheid. Opgevaren naar de hemel is Hij daar onze voorspraak bij de Vader, bij wie Hij ook voor alle gelovigen bidt en pleit. Hij zal terugkomen in heerlijkheid om de levenden en de doden te oordelen.

DE HEILIGE GEEST

Wij geloven in de Heilige Geest. Hij overtuigt van zonde tot bekering en bewerkt de wedergeboorte. Door Hem ontvangen wij kracht om getuigen van Jezus te zijn en om de zonde na te laten en een heilig en overwinnend leven te leiden, waarin de vrucht van de Heilige Geest zich kan openbaren. Hij deelt gaven uit aan een ieder zoals Hij dat wil, tot welzijn van de gemeente en tot vervulling van haar taak in de wereld.

OPENBARING EN DE BIJBEL

Wij geloven dat de Bijbel, die de geschriften van het Oude en Nieuwe Testament omvat, het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God is en Gods openbaring aan ons mensen. Daarom is de Bijbel de onfeilbare en gezaghebbende norm en inspiratiebron voor geloof, leer en leven.

DE MENS

Wij geloven dat de mens oorspronkelijk goed en volkomen is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Door moedwillige overtreding is de mens in zonde gevallen en daardoor onderworpen aan de lichamelijke en geestelijke dood. Door de zonde valt iedere mens onder het oordeel. Redding hiervan is alleen mogelijk door aanvaarding van het verlossingswerk van Jezus Christus.

GODS REDDINGSPLAN

Wij geloven dat op grond van het volbrachte werk van Jezus aan het kruis van Golgotha er vergeving is van zonden en verlossing voor allen die zich tot God bekeren. Aan het kruis droeg Jezus als plaatsvervanger voor ieder mens de straf voor de zonde en bewerkte Hij voor iedereen, die in Hem gelooft, verzoening en vrede met God.

DE GEMEENTE

Wij geloven dat de Gemeente de gemeenschap is waardoor God zijn heilswerk onder leiding van Christus als Hoofd en door de kracht van de Heilige Geest, in deze wereld wil realiseren. Iedere wedergeboren gelovige maakt deel uit van deze universele gemeente. De plaatselijke gemeente is een zichtbare uiting hiervan. De leiders en bedieningen worden door God aan de gemeente gegeven om daardoor de gelovigen toe te rusten voor het werk in en de opbouw van de gemeente.

DE OPDRACHT VAN DE GEMEENTE

Wij geloven dat de gemeente de opdracht heeft om God te verheerlijken en Gods Koninkrijk bekend te maken op aarde door de verkondiging van het evangelie in al zijn volheid aan alle volken en hen te maken tot discipelen van Jezus Christus en te brengen tot gehoorzaamheid aan Gods wil. Deze opdracht gaat vergezeld van de belofte dat tekenen en wonderen de gelovigen zullen volgen, zoals de genezing van zieken en het uitdrijven van boze geesten.

DOOP

Wij geloven dat de doop door onderdompeling in water een getuigenis is van met Christus gestorven en opgewekt te zijn tot een nieuw leven. Allen die hun zonden belijden en geloven in Jezus Christus als hun Verlosser en Heer, behoren in gehoorzaamheid aan zijn opdracht gedoopt te worden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

MAALTIJD VAN DE HEER

Wij geloven dat de maaltijd van de Heer een uitbeelding is van ons deelhebben aan het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus en een verkondiging is van zijn dood, totdat Hij komt. De gelovigen nemen na zelfonderzoek deel aan het eten van het brood en het drinken van de vrucht van de wijnstok.

DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST

Wij geloven dat God zijn gemeente vult met de Heilige Geest en toerust door de doop in de Heilige Geest. Deze doop wordt herkend door het functioneren van gaven van de Geest in de levens van de gelovigen. Als gemeente willen we ons uitstrekken naar alle door God gegeven gaven. Het spreken in tongen neemt een unieke plek in omdat het de enige gave is die onszelf opbouwt. Daarnaast functioneert het ook tot opbouw van de gemeente (met vertaling).

ISRAËL

Wij geloven dat Gods heilsplan voor de wereld loopt via Israël. Als gelovigen uit de heidenen zijn we geënt op de edele olijfboom Israël, het volk van God. Met alle gelovigen uit Israël en de heidenen samen vormen we één lichaam van Christus. Door Israël leren wij onze ware identiteit, missie en verwachting kennen.

TOEKOMSTVERWACHTING

Wij geloven in de terugkeer van Jezus om als Koning in heerlijkheid te heersen. Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid en vrede zullen wonen.

Wij geloven in de lichamelijke opstanding van de doden, van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen.

Wij geloven dat Jezus als Rechter een rechtvaardig oordeel zal vellen over levenden en doden. Dat oordeel houdt in eeuwig leven en heerlijkheid voor hen die Jezus als Verlosser en Heer tot hun heil blijven verwachten.

CITY LIFE CHURCH FAMILY

Wij willen uitreiken naar onze wereld en haar beïnvloeden door een grote, groeiende, inspirerende kerk te bouwen waar generaties Jezus, Zijn gemeente en de Bijbel leren kennen en liefhebben.

Een aantrekkelijk en gepassioneerd thuis waar God graag werkt temidden van Zijn volk.

Waar mensen door vernieuwd denken veranderd leven in Gods beloften en groeien in liefde, leiderschap en invloed, zowel in Gods huis als op elk ander gebied in de wereld rondom ons.

We zijn dankbaar dat we deel zijn van deze prachtige familie van kerken in Nederland en België.

visie voor de lokale kerk

We zijn een moderne, dynamische kerk. We stellen Jezus centraal en reiken uit naar de wereld om ons heen. We houden van de Bijbel en willen mensen opbouwen en inspireren om een verandering te brengen in elk gebied van hun leven. We bestaan om mensen te helpen God te vinden, vrijheid te ervaren en een verschil te maken.

vision movie

Vision Sunday is een speciale, jaarlijks terugkerende zondag waarop we landelijk de visie voor het komende jaar presenteren in een korte film. We kijken naar de ontwikkelingen van de verschillende City Life Churches, naar nieuwe dingen die dit jaar gaan komen en het waarom achter de dingen die we doen.

Bekijk hier de Vision Movie van 2023.